top of page
V_GE
v_agreement
v_quality_manual
v_hopdong

台北日台科技翻译有限公司
Tiếng Việt
越南语翻译的首选!商业 | 旅游  

手册 | 网站 | ISO | 法律等

台北日台科技翻译有限公司

提供专业越南语翻译!

越南语翻译特色 

​专业、平价、快速的越南语翻译

日台科技翻译有限公司,2002年设立,服务过数千家各领域客户,含:众多客户,企业信息.台北市翻译公会会员。

众多越南语翻译客户:

承接过的越南语翻译项目,请参阅下表:

越南语翻译服务范围:

我们的越南语翻译特色:

 • 可靠!多年专业翻译公司,能针对不同的客户需要、提供各种配套翻译服务。

 • 经验!数千件越南语翻译的承接经验,是客户信赖的原因。

 • 专业!拥有越南语职业译者团队,是少数能兼顾价格、专业、速度的越南语文翻译社。

 • 母语!拥有越南人母语译者团队,均在台受过大学、硕士教育,精通中文越文,能翻译出地道的越南语文。

 • 价格!大幅节省客户越南语翻译预算。

Please reload

越南语文翻译价格

 • 越翻中一般文件,以文件字数、难易度计价。约每1个越南文字数(单词)    台币1.3元 ~ 1.8元

 • 中翻越一般文件,以文件字数、难易度计价。约每1个中文字数              台币1.3元 ~ 2.2元

 • 越翻英、英翻越,收到文件档案后直接报价。

 • 越翻英、英翻越,收到文件檔案後直接報價。

 • 基本上最低收费为   台币1,200元  。(急件需视情况另加30%~50%费用))

台北日台科技翻译有限公司

(部分) 承接过的越南语翻译项目

​​〔医疗器械ISO文件〕越南语翻译

   委托客户: OLYMPUS

 文件名称:<医疗器械ISO文件> 越南语翻译

 

文件名:

 

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
质量手册

 

TIÊU CHUẨN 
QUẢN LÝ CÔNG ĐOẠN
工程管理规定

 

QUY ĐỊNH NGHIỆP VỤ THU MUA
采购业务规定

 

TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ THAY ĐỔI SẢN PHẨM HIỆN TẠI
库存品的变更管理标准

 

Tiêu chuẩn nhận ủy thác sản xuất
制造委托规定

 

TIÊU CHUẨN TỔ CHỨC - PHÂN CÔNG NGHIỆP VỤ
组织・业务职掌规定

 

TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ NGUỒN LỰC
资源的运用管理标准

 

TIÊU CHUẨN HỘI NGHỊ  SẢN XUẤT
生产会议标准

 

TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ NGUỒN GỐC SẢN XUẤT
制造履历管理标准

 

......(仅列部份)

〔智能型手机使用调查〕越南语翻译

 

   委托客户: 工业技术研究院 ITRI

 文件名称:<Thói quen sử dụng Smartphone> 

                    < 智能型手机的使用习惯调查> 越南文翻译

〔外商投资法〕越南文翻译

   委托客户:保密

 文件名称:<PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

                    <越南外商投资法> 越南文翻译

〔投资〕越南文翻译

 (原文:越南文)<Chiến lược và Định hướng Chiến lược Thu hút FDI

thế hệ mới, giai đoạn 2018-2030

 (译文:中文) 吸引外国直接投资(FDI)的策略与方向,2018-2030年

〔经济论文〕越南文翻译

 文件名称:<Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thái Bình> 

                    <吸引外国直接投资 太平省> 越南文翻译

Please reload

bottom of page